Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Losser met regeling woningnood (spoedverordening gemeente Losser) | plaatselijke wet (2023)

Gemeenteraad kwijt

Lees:

Voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021;

Het amendement werd uitgezonden op 6 juli 2021;

Gegeven:

Artikel 147 en artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 12, artikel 13 en artikel 14 vande woningwet, evenals de bepalingen van deAlgemeen bestuursrecht;

Beslissing:

het volgende reglement uitvaardigen:

Noodverordening van de gemeente Perderor

Artikel 1 Voorwaarden

In deze verordening:

 • A)

  De presentatie: Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser.

 • B)

  economische verbinding: Iemands gehechtheid aan de gemeente Losser bestaat erin dat die persoon voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van het werk van de gemeente Losser. Er dient minimaal één weekcontract te zijn met een looptijd van minimaal één jaar. Ook wie een dagcursus volgt bij een onderwijsinstelling in de gemeente Losser heeft deze band.

 • C)

  informele zorg: Bijstand in de zin van artikel 1.1.1. van de Wet sociale zekerheid van 2015.

 • D)

  sociale band: de gehechtheid van een persoon aan de gemeente Losser met een gegrond plaatselijk belang om zich in de gemeente Losser te vestigen. Onder een sociale band wordt in ieder geval verstaan ​​een persoon die:

  • -

   minimaal 1 jaar permanent inwoner is van Gemeente Losser;

  • -

   minimaal 6 jaar onafgebroken in de gemeente Losser wonen in de afgelopen 10 jaar.

 • e)

  woningbouwvereniging: Gemachtigde entiteit in de zin van artikel 19 van de Wooncode, feitelijk werkzaam in de gemeente Losser.

Artikel 2. De verblijfsvergunning

Voor het gebruik van de woonruimte is geen huisvestingsvergunning vereist.

Artikel 3 Spoedverzoeken

De spoedaanvraag kan worden ingediend bij de verantwoordelijke woningstichting.

Artikel 4 Spoedeisende hulp

De verantwoordelijke bewonersvereniging en de procesmanager van de gemeente Losser beoordelen gezamenlijk de urgentie. De volgende documenten maken deel uit van de beoordeling:

 • A.

  de aanvraag van de aanvrager voor het appartement;

 • B.

  Gemeentelijke noodverordening van de verliezer.

  (Video) DeSantis vs. Disney: Florida governor strips Disney of self-governing status | LiveNOW from FOX

Artikel 5 Voorrang in dringende gevallen

Bij de toewijzing van noodopvang wordt voorrang gegeven aan:

Verplichte urgentiecategorieën

 • 1.

  woningzoekenden ondergebracht in tijdelijke woonruimte voor mensen die vanwege relatieproblemen of geweld hun woning hebben moeten verlaten;

 • 2.

  Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.

Lokale urgentiecategorieën

Artikel 6 Mantelzorg

Urgentiecriteria op basis van mantelzorg:

 • 1.

  Appartementaanvragers die als (ontvangers van) mantelzorg in verband met mantelzorg in de zin van art. § 1 lid. 6 Bijstandswet (Wmo), huisvesting in dringende behoefte, kan recht hebben op spoedeisende hulp als de zorgsituatie dat rechtvaardigt; ook als zij niet voldoen aan de algemene toelatingseisen van de Noodverordening;

 • 2.

  alternatieve huisvesting moet aanzienlijk bijdragen aan het verlichten van de last van de verzorger;

 • 3.

  de afstand tussen de mantelzorger en de ontvanger is niet meer te overbruggen, aangezien de frequentie van zorgmomenten frequent, nachtelijk en/of ongepland is;

 • 4.

  het is geen professionele zorg, maar zorg vanuit de persoonlijke relatie met de zorgbehoevende;

 • 5.

  zorg is niet gerelateerd aan de dagelijkse zorg, zoals de zorg voor een gezond kind;

 • 6.

  de urgentie wordt schriftelijk bevestigd door de verantwoordelijke specialist.

Artikel 7 Algemene criteria voor lokale categorieën van urgentie

Om in aanmerking te komen voor een spoedeisende hulp in het ziekenhuis, moet aan alle volgende criteria worden voldaan:

 • 1.

  de aanvrager woont minimaal 1 jaar in de gemeente Losser en staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Burgerlijke Stand (GBA);

 • 2.

  de aanvrager is minimaal 18 jaar oud;

 • 3.

  de aanvrager Nederlander is of voor de wet als Nederlander wordt behandeld, dan wel vreemdeling is en legaal in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 a a e en i van de Vreemdelingenwet 2000;

 • 4.

  de aanvrager heeft sociale of economische banden;

 • 5.

  er is sprake van een acuut woningtekort: er moet binnen zes maanden verhuisd moeten worden en het probleem kan niet alleen en/of binnen die termijn worden opgelost. Er moet een direct verband zijn tussen de problematiek en de woonsituatie. De huidige woning is niet geschikt (of kan niet worden voorbereid) om het probleem op te lossen;

 • 6.

  de acute woningnood moet hebben plaatsgevonden in de gemeente Losser;

  (Video) Prima?! Hou jezelf niet voor de gek! | Mel Robbins | TEDxSF

 • 7.

  het acute woningtekort mag niet zijn ontstaan ​​door toedoen van betrokkene en hij kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Acute dakloosheid was voor betrokkene niet te voorzien of betrokkene heeft niet tijdig maatregelen kunnen nemen om acute dakloosheid te voorkomen. Bovendien kon de betrokkene dit niet voorzien. In uitzonderlijke omstandigheden, b.v. B. bij plaatsing van één of meer kinderen onder de 21 jaar kan toepassing van de buitenschuldregel gerechtvaardigd zijn;

 • 8.

  de woningzoekende heeft aantoonbaar gezocht naar een oplossing voor het probleem alvorens een spoedaanvraag in te dienen. Andere oplossingen kunnen zijn: kamerhuur, woonruimte van derden, sociaal gastenverblijf, noodopvang, woningaankoop, particuliere verhuur.

 • 9.

  een persoon komt alleen in aanmerking voor een calamiteit als er dwingende medische, sociale of economische indicaties zijn.

Artikel 8 Bijzondere lokale urgentie

Urgentie kan om een ​​van de volgende redenen worden verklaard:

 • 1.

  arts: medisch geïndiceerd zijn woningzoekenden die in verband met een objectief ziektebeeld blijvend ongemak en/of aanzienlijke schade, handicap of verslechtering ervaren in verband met hun huidige zelfstandige woonsituatie. Hieronder vallen ook verhuisindicaties in de zin van de bijstandswet.

 • 2.

  sociaal: De sociaal geïndiceerden zijn woningzoekenden die lijden aan ernstige en blijvende stoornissen en/of schade, handicaps of verergeringen die verband houden met (psycho)sociale problemen die verband houden met hun huidige zelfstandige woonsituatie.

 • 3.

  Financieel: Financieel geschikt zijn woningzoekenden die door acute en onvoorziene omstandigheden buiten hun schuld geconfronteerd worden met een fors inkomensverlies, waardoor de huidige zelfstandige woonruimte niet meer toegankelijk is.

 • 4.

  vergunninghouder: Vreemdelingen (statushouders en vluchtelingen) die op grond van de Vreemdelingenwet als vluchteling zijn toegelaten tot Nederland of aan wie een verblijfsvergunning is verleend om zwaarwegende persoonlijke redenen die verband houden met de omstandigheden in het thuisland. Elk half jaar ontvangt de gemeente Losser van de overheid een streefcijfer voor het aantal toe te laten vergunninghouders.

Artikel 9 Spoedeisendheid bij echtscheiding/verbreking communie

Om in aanmerking te komen voor een calamiteit wegens echtscheiding/ontwrichting samenleving moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

 • 1.

  het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden na de rechterlijke uitspraak of de ontbinding van het samenwonen;

 • 2.

  de bestelling kan alleen worden gedaan vanuit een zelfstandige en legale accommodatie;

 • 3.

  de poging om het huur- en kooprecht van de huidige woning te behouden is niet gelukt;

 • 4.

  de aanvrager zorgt voor het hoofdverblijf van de kinderen. Dit betekent dat de kinderen meer dan 50% van de tijd bij de aanvrager zijn. Voorwaarde is dus de zorg voor een of meer kinderen onder de 21 jaar;

 • 5.

  een spoedeisend alimentatierecht kan alleen worden verleend bij (echt)scheiding en alleen als er één of meer kinderen jonger dan 21 jaar bij betrokken zijn;

 • 6.

  het dringende verzoek tot echtscheiding/verbreking van de feitelijke verbintenis moet worden bewezen door het overleggen van formele documenten (bijv. echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan, formele resolutie van de feitelijke verbintenisovereenkomst/de feitelijke verbintenis). Ook als er formeel niets is overeengekomen, moet een bewijs van opzegging worden overlegd. Zie kunst. verklarend. 9.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1.Na de toetsing op grond van artikel 4 beslist de bevoegde woningbouwvereniging waarbij de aanvrager van het appartement spoed aanvraagt ​​over het verlenen van spoed. Uitgangspunt is dat het best passende appartement slechts één keer wordt toegewezen. Stel het is een woning in de gemeente Losser, en bij oplevering voldoet de woning aan de kwaliteitseisen van Domijn zoals vermeld op de website;

 • 2.Indien dit besluit een afwijzing is en de raadstoezichthouder een andere mening heeft, wordt dit besluit gezamenlijk ter toetsing voorgelegd aan de verantwoordelijke woningcorporatie (huisvestingsadministratie) en de verantwoordelijke portefeuillehouder in de gemeente;

 • 3.Indien een spoedaanvraag wordt afgewezen, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld, met vermelding van de reden van afwijzing.

Artikel 11 Moeilijkheidsclausule

De raad van bestuur heeft het recht om van dit reglement af te wijken indien, naar zijn mening, de toepassing van deze statuten voor de aanvrager bijzondere moeilijkheden oplevert.

Artikel 12 Inwerkingtreding en herroeping

 • 1.Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie ervan.

 • 2.De noodverordening van de gemeente Losser van 19 september 2017 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt de "noodverordening gemeente verliezers" genoemd.

(Video) The Nightmare World of Gang Stalking

Handtekening

Dit is besloten in de bestuursvergadering van 6 juli 2021.

Begeleider,

Stoel,

Toelichting op de noodverordening van de gemeente Perdedor

Artikel 5dringende prioriteit

 • 1.

  Aanvragers opgevangen in tijdelijke woonruimte voor mensen die vanwege relatieproblemen of geweld hun huis hebben moeten verlaten.

 • Appartementsaanvragers die in een tijdelijke woonruimte verblijven, omdat zij wegens geweld of relatieproblemen hun woonplaats hebben moeten verlaten, kunnen als spoedeisend worden aangemerkt als het verzoek vergezeld gaat van een gemotiveerd advies van de verantwoordelijke opvangdienst over de woonnoodzaak in de gemeente Losser.

 • 2.

  Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.

 • Mantelzorg, ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie, begeleid wonen, opvang, jeugdzorg, jeugdopvoeding en -ontwikkeling, alsmede zorg en andere voorzieningen in de zin van de Zorgverzekeringswet die rechtstreeks voortvloeien uit een bestaande sociale relatie tussen mensen en mensen die geen deel uitmaken van een helpend beroep.

Artikel 7Algemene criteria voor lokale prioriteitscategorieën

Van een alleenstaande wordt verwacht dat hij binnen zes maanden vervangende woonruimte vindt, bijvoorbeeld in een kamer of bij iemand anders. Spoed wordt niet verleend aan een individu, tenzij er medische, sociale of economische redenen zijn om dit te doen. In een gescheiden/gebroken samenleving zonder kind(eren) worden ex-partners behandeld als twee alleenstaanden op zoek naar een woning en wordt er geen urgentie toegekend.

Artikel 8Specifieke lokale noodsituaties

Ruimtegebrek in de huidige woonsituatie door zwangerschap, gezinsuitbreiding, gezinshereniging/gezinsopbouw, bewoning door kinderen en/of derden en het wonen in heimelijke woonruimte op een camping zijn bijvoorbeeld niet voldoende om het woningtekort te realiseren . Verhuizen uit een (huur)appartement met een (huur)contract voor bepaalde tijd is niet voldoende om in een wooncrisis terecht te komen.

Lid 1: Medische indicatie

Bewoners die om medische redenen in een onhoudbare woonsituatie verkeren, kunnen in aanmerking komen voor spoedeisende zorg. Het ziektebeeld dient duidelijk gerelateerd te zijn aan de woonsituatie en de behoefte aan een oplossing binnen maximaal zes maanden. Voorwaarde is dat de claims leiden tot aanzienlijke overlast of verslechtering door de huidige leefomstandigheden. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij wordt verzorgd door een huisarts. De aanvrager moet aantonen dat de gezondheidstoestand wordt verergerd door de huidige leefsituatie (causaal verband). Uit medisch advies moet blijken dat er binnen zes maanden moet worden verhuisd. Over de noodzaak van verhuizen in verband met gezondheid en leefomstandigheden kan advies worden ingewonnen bij een onafhankelijke externe deskundige.

Domijn heeft spoedeisende medische afspraken gemaakt met de gemeente Losser. Met name over de met WVG gemarkeerde woningen en het Leurinkshof. Toewijzingen hiervoor vinden plaats via de Adviesdienst voordrachten Raad Losser.

Aankondiging WMO-verhuizing

Een verhuisindicatie/spoedverzoek van de WMO wordt aangevraagd met behulp van de desbetreffende WMO-consulent. Aanvragen kunnen worden gedaan vanwege ergonomische beperkingen of als het huidige appartement niet voldoet aan de fysieke eisen en het appartement hier niet eenvoudig op kan worden voorbereid. Verhuizen zou de goedkoopste en meest geschikte oplossing moeten zijn. Bij de beoordeling van de spoedaanvraag wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het advies van de WMO-consulent. Bij het toekennen van spoed gaat de woningstichting in overleg met de OMM-consulent om passende huisvesting af te stemmen.

Sectie 2: Sociaal bereik

Sociaal geïndexeerde bewoners zijn bewoners die op korte termijn dringend een ander appartement nodig hebben vanwege sociale problemen gerelateerd aan de staat van hun huidige appartement. De sociale indicatie kan enkel worden ingeroepen in zeer uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van ernstige psychische en/of sociale problemen. Een instelling die op dit gebied werkzaam is, moet zich al lang bewust zijn van het maatschappelijk probleem en het probleem onder ogen moeten zien. De sociale en/of psychische omstandigheden moeten duidelijk verband houden met de woonsituatie en er moet binnen zes maanden behoefte zijn aan een oplossing. In deze omstandigheden kan schriftelijk advies van een externe deskundige nodig zijn. Ook bij andere instanties kan advies worden ingewonnen (hulp).

Sectie 3: Financiële informatie

Voorwaarde voor toepassing van deze regeling is dat de aanvrager kan aantonen dat deze financiële situatie niet aan de aanvrager te wijten is. Dit kunnen ook onvrijwillig werklozen zijn of mensen met een handicap die hun eigen woonruimte niet meer kunnen betalen. Er kunnen financiële omstandigheden zijn op grond waarvan spoedeisende noodzaak kan worden verleend indien de aanvrager buiten zijn toedoen de kosten van zijn bestaande woonruimte redelijkerwijs niet meer kan dragen als gevolg van een plotselinge aanzienlijke inkomstenderving of faillissement. Voorwaarde blijft dat de situatie buiten zijn schuld is ontstaan ​​en voor de verzoeker niet te voorzien was.

Artikel 9Criteria voor urgentie bij echtscheiding/ontbinding stabiele verbintenis

Iedereen die kan aantonen de hoofdverblijfplaats te hebben van één of meer kinderen jonger dan 21 jaar, kan in aanmerking komen voor spoedeisendheid:

 • na het bestaan ​​van een (voorlopig) akkoord bij echtscheiding (hoewel spoed op basis van een voorlopig akkoord alleen kan worden verleend als het verzoek tot echtscheiding aantoonbaar is ingediend);

 • als een geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst wordt ontbonden;

 • of uit de GBA blijkt dat de betrokkenen minimaal een jaar samenwonen.

Binnen het door (ontbinding van) samenwonen geschetste calamiteitenkader komt voor een woonnoodsituatie in aanmerking: eigen woning te verkrijgen of een woning te huren. Als dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld onvoldoende financiële ruimte, kan de ouder die het hoofdverblijf van de kinderen heeft een spoedaanvraag indienen. Als ex-partners kiezen voor co-ouderschap, komt in geval van nood slechts één van hen in aanmerking. Ook hier ligt de focus op de leefruimte van het kind(eren). Oud-leden bepalen gezamenlijk wie de spoedaanvrager wordt en laten beide leden schriftelijk tekenen.

Wanneer het gehuurde wordt opgeëist en niet wordt toegewezen, of de eigen woning wordt vervreemd, of de aanvrager wordt vrijgesteld van hoofdelijke aansprakelijkheid, treedt de eerder verleende spoed in. De situaties waarin geen urgentie wordt verleend zijn:

 • 1.

  Van de ouder die de hoofdverblijfplaats van het kind heeft en in een gehuurde woning woont, wordt verwacht dat hij het recht om de woning te huren voor de rechtbank afdwingt. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, is het uiteraard niet mogelijk om noodopvang aan te vragen. Als de verzorgende ouder deze aanspraak niet maakt, is er geen recht op spoed.

 • 2.

  Ex-partners die niet het hoofdverblijf hebben van één of meer kinderen onder de 21 jaar en de huur- of koopwoning moeten verlaten, kunnen alternatieve woonmogelijkheden zoeken. Volgens de regeling komt deze persoon niet in aanmerking voor spoed.

 • 3.

  Waar na de scheiding/ontbinding woonruimte beschikbaar is voor één of meer kinderen jonger dan 21 jaar.

Over te leggen documenten met betrekking tot de echtscheiding/verbroken samenleving

Om spoedeisende woonwensen te kunnen beoordelen, moet inzicht worden verkregen in de aard van de relatie en de wijze waarop de relatie is beëindigd. Dit inzicht kan meestal worden verkregen door het overleggen van formeel vastgestelde bewijzen van de ontbinding van het huwelijk of samenwonen:

 • 1.

  Bij ontbinding van het huwelijk wordt een echtscheidingsvonnis of een gerechtelijk bevel ingediend. Bij een verschil van mening tussen partijen wordt een eenzijdig verzoek tot echtscheiding ingediend.

 • 2.

  Als het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, moet een beëindigingsovereenkomst, een opzegging van het partnerschap bij de burgerlijke stand of een gerechtelijk bevel worden ingediend. Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan een eenzijdig verzoek tot ontbinding van de maatschap worden ingediend bij de rechtbank.

 • 3.

  Als de feitelijke verbintenis eindigt op grond van een samenlevingscontract, moet een overeenkomst tot beëindiging van het samenlevingscontract worden voorgelegd of, bij gebreke daarvan, de eenzijdige beëindiging van het samenlevingscontract.

 • 4.

  Wanneer het ongereglementeerd samenwonen eindigt, moet een document worden voorgelegd waaruit blijkt dat het ongereglementeerd samenwonen niet meer bestaat. Dit document wordt de Schikkingsovereenkomst genoemd en bevat het volgende:

  • 1.

   De ingangsdatum van het samenwonen zoals blijkt uit de GBA-registratie.

  • 2.

   Regel het hoofdverblijf van de kinderen (het is ook mogelijk dat een advocaat/mediator/notaris een ouderschapsplan opstelt).

  • 3.

   In het geval van een verhuurde woning, een gerechtelijk bevel over de betreffende woning.

  • 4.

   De ontbinding van de relatie.

De aanvrager kan deze vaststellingsovereenkomst laten waarmerken door een notaris. Alleen in uitzonderlijke gevallen is een eenzijdige handtekening voldoende.

Met betrekking tot het bewijs van de hoofdverblijfplaats van de kinderen

Een belangrijk vraagstuk is waar kinderen hun hoofdverblijf hebben na echtscheiding/samenwonen en hoe de ouderlijke zorg is geregeld. Het is daarom een ​​belangrijk criterium welke ouder de hoofdtaak heeft om te zorgen en waar de kinderen daadwerkelijk verblijven. Indien de aanvrager stelt dat één of meer kinderen bij hen hun hoofdverblijf zullen hebben en deze omstandigheid bepalend is voor de eventuele toerekening van een woningnood, dient dit altijd te worden aangetoond door middel van een officieel document (bijvoorbeeld: echtscheidingsconvenant met ouderlijk toezicht, beëindigingsovereenkomst geregistreerd partnerschap, contract van beëindiging samenlevingscontract, verklaring van beëindiging samenleving).

Een aanvraag kan niet in behandeling worden genomen zonder documenten waaruit blijkt dat de echtscheiding/samenwonen is stopgezet en hoe de zorg voor het kind(eren) is geregeld.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duane Harber

Last Updated: 01/25/2023

Views: 5641

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duane Harber

Birthday: 1999-10-17

Address: Apt. 404 9899 Magnolia Roads, Port Royceville, ID 78186

Phone: +186911129794335

Job: Human Hospitality Planner

Hobby: Listening to music, Orienteering, Knapping, Dance, Mountain biking, Fishing, Pottery

Introduction: My name is Duane Harber, I am a modern, clever, handsome, fair, agreeable, inexpensive, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.